Aviso legal y política de privacidad

IGMEZL información legal

De conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante LCSE), la Factoría de Música declara que el dominio www.musikafaktoria.eus es CIF: B-75.045.609 y la dirección, Ibai-ondo 6, en Irura 20.271 -Música en Gipuzkoa de Factoría.

La factoría musical no asume responsabilidades por el uso indebido, inadecuado o ilícito de la información aparecida en sus páginas.

Con las limitaciones establecidas por la ley, la Factoría de Música no asumirá ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualidad y exactitud de los datos o informaciones que figuren en sus páginas de Internet. El contenido e información de las páginas de Internet de Musika FAKTORIA ha sido elaborado por profesionales debidamente cualificados para su profesión. Sin embargo, los contenidos y la información no vinculan a la citada asociación, ni constituyen en sí misma ningún tipo de opinión o consejo legal, sino que se trata de un servicio de información y difusión.

Las páginas de Internet de Musika FAKTORIA pueden tener enlaces a otros sitios. Por lo tanto, no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en las páginas de terceros. Todos los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y demás contenidos que hay en esta web pertenecen a la Factoría de Música o a sus licenciados. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública, total o parcialmente, requiere el consentimiento expreso de la Factoría Musical.

Protección de datos personales

En relación con la normativa de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos que pueden figurar en esta nota se han incorporado al fichero denominado «contactos» y responsable de Factoría Musical (CIF B-75.045.609 e inscrito en el Registro de Empresas).

El objeto de este tratamiento es el control y gestión de los contactos tanto de agendas como de correo electrónico para atender sus demandas. Estos datos no se facilitarán a terceros y se conservarán mientras sean imprescindibles o legales para el cumplimiento de la finalidad para la que se tomaron.

De conformidad con lo dispuesto en la citada legislación, podrá denegar la aprobación otorgada, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación, limitación o oposición al tratamiento y portabilidad de los datos. Para ejercer estos derechos hay que dirigirse a Ibai-ondo 6, 20.271 Irura o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: Info@musikafaktoria.eus

Propiedad intelectual e industrial

Esta web pertenece a Factoria musical. Los derechos de propiedad intelectual, explotación y reproducción de este sitio web, de sus páginas, pantallas, información del mismo, aspecto y diseño, así como de los enlaces vinculados desde el mismo a cualquiera de las sociedades adheridas y/o dependientes de la Factoría de Música, pertenecen a la Factoría de Música, salvo que expresamente se indique otra cosa.

Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, producto o servicio que aparezca o se ofrezca en este sitio web son marcas debidamente registradas por la empresa de música, sus sociedades adscritas y/o dependientes o terceros.

El uso indebido y sin consentimiento expreso de estas marcas por personas distintas de sus titulares legales podrá ser objeto de denuncia y ser perseguido por todos los medios legales existentes en el ordenamiento jurídico español y/o comunitario.

Los derechos de propiedad y marca de terceros están debidamente subrayados y deben ser respetados por todo aquel que acceda a este espacio y no será responsabilidad de la Factoría de Música el uso que pueda hacer el usuario, ya que toda la responsabilidad recaerá en el propio usuario.

Los contenidos de este sitio web sólo pueden ser impresos para uso personal y privado

LEGE-OHARRA ETA PRIBATUTASUN POLITIKA 

 

IGMEZL LEGE-INFORMAZIOA

 

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (aurrerantzean IGMEZL) xedatzen diren betebeharrei jarraikiz, MUSIKA FAKTORIA-k adierazten du www.musikafaktoria.eus domeinua IFK: B-75.045.609 eta helbidea, Ibai-ondo 6, 20.271 Iruran -Gipuzkoan duen MUSIKA FAKTORIA-rena dela.

 

MUSIKA FAKTORIAK ez du bere gain hartzen bere orrialdeetan agertutako informazioaren erabilera okerraren, desegokiaren edo ez-legezkoaren ondoriozko erantzukizunik.

 

Legeak ezarritako mugekin, MUSIKA FAKTORIA-k ez du bere gain hartuko Interneteko bere orrietan jasotzen diren datuen edo informazioen egiazkotasunik, osotasunik, gaurkotasunik eta zehaztasunik ezaren ondoriozko erantzukizunik. MUSIKA FAKTORIAren Interneteko orrietako edukia eta informazioa euren lanbiderako behar bezala kualifikatuta dauden profesionalek landutakoak dira. Hala ere, edukiek eta informazioak ez dute aipatutako elkartea lotzen, eta ez dira berez inolako iritzi edo legezko aholkurik; informatzeko eta zabalkunderako zerbitzua baino da.

MUSIKA FAKTORIA-ren Interneteko orriek beste gune batzuetarako estekak eduki ditzakete. Beraz, hirugarrenen orrietan ager daitekeen edukiagatiko erantzukizunik ezin du bere gain hartu. Webgune honetan dauden testu, irudi, soinu, animazio, software eta gainerako eduki guztiak MUSIKA FAKTORIA-renak edo haren lizentziadunenak dira. Edozein transmisio, banaketa, lagapen, erreprodukzio, biltegiratze edo komunikazio publikoko ekintzak, osorik nahiz zati batean izan, MUSIKA FAKTORIA-ren esanbidezko adostasuna behar du.

 

DATU PERTSONALEN BABESA

 

Datu pertsonalak babesteko araudia dela bide, jakinarazi nahi dizugu ohar honetan ager daitezkeen zure datuak “Kontaktuak” izeneko eta MUSIKA FAKTORIA-ren (IFK B-75.045.609 eta Enpresen Erregistroan inskribatua) ardurapeko fitxategiari atxiki zaizkiola. 

 

Tratamendu horren xedea agendetako nahiz posta elektronikoko kontaktuen kontrola eta kudeaketa dira, haien eskaerei arreta egiteko. Datu horiek ez dizkiogu beste inori emango, eta hartu ziren xedea betetzeko ezinbesteko edo legezko diren bitartean gordeko ditugu. 

 

Aipatutako legerian xedatzen denari jarraikiz, emandako onespena ezetsi ahal izango duzu, bai eta datuak atzitzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo haren aurka egiteko eta datuen eramangarritsunerako eskubideak erabili ere. Eskubide horiek erabiltzeko Ibai-ondo 6, 20.271 Irura helbidera joan behar da, edo bestela, mezu elektroniko bat bidali beharko da honako helbide honetara: info@musikafaktoria.eus 

 

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

 

Webgune hau MUSIKA FAKTORIA-rena da. Webgune honen, bertako orrien, pantailen, bertako informazioaren, itxuraren eta diseinuaren eta bertatik MUSIKA FAKTORIA-ren sozietate atxiki eta/edo haren mendekoen edozein webguneetara lotutako esteken jabetza intelektualeko eskubideak, eta ustiaketa eta erreprodukzio eskubideak MUSIKA FAKTORIArenak dira, baldin eta espresuki beste zerbait adierazten ez bada. 

 

Webgune honetan agertzen edo eskaintzen den edozein izendapen, diseinu eta/edo logotipo, produktu edo zerbitzu MUSIKA FAKTORIA enpresak, berari atxikitako edo/eta bere mendeko sozietateek edo hirugarrenek behar bezala erregistraturiko markak dira. 

 

Marka horiek bere legezko titularrak ez diren beste pertsona batzuek behar ez bezala eta esanbidezko adostasunik gabe erabiltzea salaketa baten xede izan daiteke, eta Espainiako eta/edo erkidegoko ordenamendu juridikoan dauden legezko bitarteko guztiak erabiliz jazarri ahal izango da.

 

Hirugarrenen jabetza eta marka eskubideak behar bezala azpimarratuta daude, eta gune honetan sartzen den orok errespetatu behar ditu, eta ez da MUSIKA FAKTORIA-ren erantzukizuna izango ERABILTZAILEAk egin dezakeen erabilera, erabiltzailearena berarena izango baita erantzukizun guztia.

 

Erabilera pertsonal eta pribaturako soilik kopia edo inprima daitezke webgune honetako edukiak. Debekatuta dago webgune honetako informazioa, edukia edo oharrak erreproduzitzea, transmititzea, aldaraztea edo ezabatzea MUSIKA FAKTORIA-ren aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

 

MUSIKA FAKTORIA-k ez die erabiltzaileei transferitzen bere softwarearen jabetza. Erabiltzailea softwarea grabatzen den euskarriaren jabea da. MUSIKA FAKTORIA-renak dira jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak, softwarea barne. Erabiltzaileak softwarea webgune honetatik bere terminalera transferitzen badu, ezin izango du aztertzeko disekzionatu ez deskonpilatu, ez eta jatorrizko bertsioaren kodea edo haren lengoaia beste kode edo lengoaia batera itzuli ere.

 

APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA 

 

Honako baldintza orokor hauek Espainiako legeriak artezten ditu, eta haien interpretazioak, aplikazioak eta betearazpenak eragin ditzaketen auzi guztietarako eskumena Espainiako Auzitegiek eta Epaitegiek dute. ERABILTZAILEAK, lege-ohar honetan jasotzen diren baldintza orokorrak onartzen dituenez, espresuki uko egiten dio indarrean dagoen Prozedura Zibilaren Legearen aplikazioagatik legokiokeen edozein forori.